Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NE DERLANDEN. 555

iast, van hun ampt ontflagen , en hunne plaats door anderen , die geene zwaarigheden tegen het Reglement hadden, vervuld (*>

Men bleef te Nieuwmegen arbeiden , om de verfchillende belangen der oorlogvoerende Mogenheden te vereffenen. Elk fpeelde , zo bij dagt , zijne rol meesterlijk in het doen en omzeggen van eifchen. Het vertrek van Temple na Engeland ttremde het werk voor eenigen tijd: en, als men dagt, dat deeze Staatsdienaar met een Vredes-ontwerp zou te rug komen, Rak de Prins van Oranje, naa het eindigen van den Veldtocht , ha Engeland over , tof, groote verbaasdheid der Onderhandelaaren. Bit vertraagde op nieuw het werk des Vredes (t). —; Carel de II. vreesde deezen Prins , uit hocfue van de betrekking , welke hij hadt met de Misnoegden: hij zag hem met vermaak komen, befloten hebbende zijn voordeel 'er mede te doen , door verdenkingen en het misnoegen des Volks uit den weg te ruimen. Hèt middel, om hem onlosmaaklijk aan zijne belangen te verbinden, meende de Koning in zijne hand te hebben, betraande in hem Maria , Dogter des Hertogs van York , vermoedlijke Erfgenaame dei Kroone, ten huwelijk te geeven. De jonge Prinfes Was in dén Proteftanifchen Godsdienst opgebragt.

(«) DeduCtie der Gemeente van Deventer, 1677, (|) Holl. Merc. 1677. bl.154. 158.

Willem

de III.

Reis des Prinfen Van 0-

'ranje na Engeland, cil zijn huwelijk , met BIAj

ru.

Sluiten