Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem' de Ut.

556 GESCHIEDENIS

Zijne Hoogheid , in Engeland gekomen, bevondt? dat de Prinfes geheel beantwoordde aan de gunstige betigten, van haar in Holland gegeeven: en hij verliefde. Carel de II. meende hem door den dubbelen band van liefde en erkentenisfé vast te hebben; doch ftondt zeer verfteld , wanneer hij, .öiet .den Prins over zijne Staatsbelangen en die van Frankrijk fpreekende, deezen over zaaken van dien aart weigerde eenige opening te geeven, eer hij de hand der Prinfesfe verworven hadt. De Koning wilde het andere laaten voorgaan , en bleef 'er op aandringen! de Prins was, van zijnen kant, niet min onverzettelijk. Temple trof hem op een avond aan , in den flegtften luim, waar in hij hem ooit hadt gezien. Hij verklaarde, „ dat hem fpeet, in Engeland ge„ komen te zijn ; dat hij befloten hadt, niet langer „ dan twee dagen te blijven , indien de Koning bij „ zijn befluit bleef, om van den Vrede te fpreeken, „ eer men van 't huwelijk hadt gefprooken ; dat de „ Koning moest kiezen , op welk eene wijze hij in „ 't toekomende mét hém wilde leeven; dat zij als ,, goede Vrienden, of als onverwinbaare Vijanden „ moesten fcheiden." Zijne Hoogheid verzogt Temple , dit den Koning te boodfchappen. Carel ob II, getroffen door deèze dreigende taal, envreezende voor het misnoegen , 't welk het vertrek van den Prins bij 't Volk zou veroorzaaken , flemde in het huwelijk, 't welk, daaröp voltrokken, den Algemeerten Staaten en den Staaten van Holland bekend ges maakt,

Sluiten