Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 557

maakt, en met hunne verzogte goedkeuring vereerd werd (*).

Hoogst aangenaam was deeze gebeurtenis voor de Engelfehen in 't algemeen: alle de Proteflanten juichten die Egtverbintenis toe. Lord Arlington , die waande een Vertrouweling van den Prins te weezen, was buiten het geheim gehouden , en liet , van dit Huwelijk fpreekende , zich in deeze woorden uit: „ 'Er zijn zaaken, goed in zichzelven , doch wel„ ken men bedetft door de wijze , op welke men ze „ volvoert: 'er zijn zaaken, kwaad in zichzelven, „ die dóór de wijze, op welke men ze verrigt, v draaglijk worden; " doch hij moest bekennen,

dat deeze Egtverbintenis zo goed in, zichzelven s, was, dat de wijze van het fluiten ze niet kon be„ derven." Lodewijk de XIV, zints jaaren, gewoon vaii alles, wat men in Engeland voornam, kennis, en op alles gtoo.ten invloed te hebben, Mondt verfteld op het verneemen , dat een ftap van zoveel gewigts zonder zijn weeten gedaan was , fchoon de Franfchen, op verzekering des Konings van Grootfirittanje, of om andere redenen , vastdelden , dat zij 'er niets nadeeligs van te vreezen hadden (*).

De Koning van Engeland en zijne Hoogheid traden in eene breedvoerige onderhandeling over de

voor-

(*) Temple Mem- bl. 4S2. 430. 570 — 575. Eurnet, I. p. 408.410. Jióll. Merc. 1677. bl. 213. aai. 227.

(t) Burket, I. p. 48. d'Estrades, IX. 0.284.231^

R 3

Willem

de III.'

Sluiten