Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 559

Verband; doch het diende alken om het Parlement te doen gelooven, dat hij Oorlog met Frankrijk in den zin hadt; tot verwerking van welke gedagten hij ook dertigduizend man aanwierf (*).

Zo dubbel handelde een Vorst , van wiens onop. regtheid de Gefchiedbladcn maar si te veel voorbeelden opleveren. Hier ten Lande oordeelden zommigen, dat de Prins alleen den Vrede tegenhieidt (j): terwijl, van den anderen kant, beweerd wierd, dat 'er niets zo onredelijk kon bedagt worden , 'tgeen de Regenten van Amfterdam niet zouden toeflaan, om den Vrede te bekomen, tot welk eeii prijs het ook zijn mogt (§). Zeker gaat het, clat zijne Hoogheid fterk was tegen eenen afzonderlijken Vrede.enmeermaalen te Nieuwmegeneeue fpaak in 't wiel zou hebben willen fteeken: ook blijkt het uit alle befluiten, door Burgemeesteren en Raaden te Amfterdam, van tijd tot tijd, genomen , dat zij op de bevordeiing van den Vrede uitliepen , welken men aanzag als hoogstheilzaam voor den Staat in 't algemeen , en voor die Stad in 't bijzonder; doclvdat zij niet, dan op redelijke voorwaarden , wilden fluiten. Temple telt den Burgemeester Hooft, die in de jaaren MDCLXXVi. en MD-CLXXVlf, regeerde , ondet

d:

? CO Temple Mem. p. 575. 53o. $2-}. R«,.n , I::. a 385. Holl. Merc. lófg. bl 2y.

(f) Refil.Holl.i6Z3. bl. 149.

(§) Munim. Regijhr. N. !. t3o.

R 4

Willem

de llï.

Gefteldheid der gemoederen hier ten Lan? de, ten opzigte van den Vredehandel,

Sluiten