Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem de III.

Brief van Temple over de fiürge* meesiers Valceenier ea Hoo"r.

de voornaamfte Bewerkers van den Vrede (*). — Endaar, ten deezen tijde, zommigen 'm Holland? en bijzonder te Amfterdam , argwaan tegen den Prins zogten te verwekken , zal het der moeite waardig zijn, fchoon eenigzins in tijd vooruirloopende, hier inie''oegen een. Brief van den evengemelden Ridder, gedagtekend den zevenden van Wijnmaand des jaars MDCLXXVlii, waar in wij de charaftertrekken van zijne Hoogheid en van twee Amfterdawfche Burgervaderen ontmoeten, die voor de vergetelnisfe dienen bewaard te worden.

„ Zijne Hoogheid, fchrijft Temple, „ beval „ mij zeer ernstig, een keer na Amfterdam te doen, „ niet flegts om de gemoederen aldaar te polfen om-

trent het punt der handhaaying van den Vrede., ,, waar van ik den Heere Secretaris verflag gedaan

heb; maar ook omtrent de wijze, waar op zij zich 5, jegens den. Prins gedraagen zouden, nu de Vrede „ gefloten was ; naardien hun gedrag , in het jong„ fte gefchif met Maastricht, hem hadt doen ver„ moeden, dat zij,,bij alle gelegenheden, openlijk „ zouden aar,werken tegen,zijne belangen, hoe zeer „ dezel ven ook overeenkwamen met het gevoelen der

andere Gevvesten , en zelfs met dat der overige „ Steeën in dit Gewest. Ten minsten dagt hij, dat „ de Heer Valckenier zulk eene rol zou fpeelen.

Doch , opdat zijne Hoogheid zijne maatregels be-

' teir

(*) Wasenaar, Apft. VI. St. bl.*$.

Sluiten