Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5^

,, ter neemen mogte, begeerde hij eenig duidelijker „ licht, zo met betrekking tot zijne eigen bedui'en , „ ais ten opzigte der wijze , waar op de Heer Hooft ,, hun onderdennen zou; dat is, hoe verre hij on„ derdeund, en hoe verre hij verlaaten dondt te „ worden. Want de Si ad Amfterdam wordt vol„ drektlijk geregeerd door deeze twee Perfoonen, „ zonder dat 'er iemand anders is , die degts voor„ geeft daar in'eenig deel te hebben.

„ lk heb lang met beiden gefptoken, niet alleen „ gezamentlijk, maar ook afzonderlijk, en, zo als ,, de Prins meent, zeer ten voordeele van zijue zaa„ ken en dienst in deeze Stad. De Heer Valcke„ nier , die een peinsagtig , loos en bedekt Man „ is, kwam egter zo verre tegen mij uit, dat hij,

ten laatften, rondlijkzei, dat, wat hemt betrof, ,, hij altoos zo veelagting als iemand in 'tLandtoo„ nen zou voor zijne Hoogheids perfjon en belan-

gen, zo lang hij zich hieldt binnen de vastgedel„ de Wetten van den Staat; maar, indien hij, bij „ de eene of andere gelegenheid, ondernam dezelven „ te overfchrijden , was hij verpligt, zich , zo zeet

als hij konde, daar tegen te verzetten: en hij ge„.loofde, dat zijne Stad niet alleen ook zo doen „ zou , maar dat dezelve zou toegevallen worden

van alle de andere Steden in dit Gewest, fchoon zij „ ter Staatsvergaderinge, in andere opzigten , ver„ fchillend, met Amfterdam demmen mogten. Dat „ hier twee foorten van Luiden waren , van welken J9 de Prins gebruik kon maaken : zulken, die hem, jR * »ter

CVlLLEM DE UL

Sluiten