Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 503

„ was: en nier volgens zou zijne Hoogheid altoos „ vaste maatregels kunnen neemen.

De Heer Hooft , die veel openhartiger Man „ 'is, en veel meer gezags, fchoon minder verbeeldings heeft dan de andere, liet zich nog verder „ tegen mij uit: want, naa dat hij eenige van de* zeefde dingen gezegd hadt , wegens 's Prinfen „ raadpleeging met vertrouwde en geagte perfoonen in bijzondere Steden, naa dat hij vooraf zijne maatregels met die van Amfterdam genomen '1 hadt, zo wel als met dezulken uit andere Steden, „ die men openlijk wist van hem aftehangen , zijm „ onderhandelingen niet bepaalende aan zeer weini. „ ge perfoonen van eene andere foort, noch zaaket van gewigt alleenlijk overleggende met één 0: „ twee;Luiden, zo beiloot hij ten laatften het ge „ fprek in degzervoege: Dat niets hier zo noodzaak „ lijk was als eene u^lkomene eendragt tusfchen dei Prins en de Staaten, en dat de minste fchijn vai ■ V£rfchil tusfchen beiden moest weggenomen wor „ den, alzo zulks Frankrijk maar aanleiding gee 2 ven zou , om het dan met de eene , dan met d " andere Partij in den Staat te houden, en met el „ van beiden juist zo veel als met zijne tegenvvooi w dige ingigten best overeenkwame. Dat, wat het " betrof, hij hier-van zo wel overtuigd was, e „ zulk een goed gevoelen van den Prins hadt, z „ ten opzigte van deszelfs gemaatigdheid , als va „ deszelfs rechtfchapen begrip van zijn waaragti l'3 belang, 't welk geheel verknogt was aan dat van

„ V;

Willem p* UI.

i

[ t

C

I ,

|

3

1

r

t l-

Sluiten