Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

564

GESCHIEDENIS

WiLLEM DE 111.

De Franfchen openenden Veldtocht, en beuiagtipenGend,1'peren ei Leuven.

„ Vaderland. D.it , onaangezien al de argwaan, „ die hier ongelukkig verwekt was , en veelligt na „ deezen looslijk verwekt ftondt te worden, bij vol„ ftrekt befloten hadt, den Prins te vertrouwen, tot „ dat hij hém zou zien ingewikkeld in onderneemiu-

gen, itrijdig met het belang en de vrijheid van den „ Staat. Dat hij, in zulk een geval, de goede Par,, tij kiezen, en zich, volgens zijn pligt, tegen die „ enderiieeminsen verzetten zou; doch dathn ,mid„ delerwijl , geen ftap zou doen, waar door hij 't „ Land en den Prins beiden zou kunnen benadeelen, „ door het voeden van tweefpalt tusfchen beiden ,, óp vermoedens en argwaan, Waarvoor hij geenea ,, genoegzaamen grond zag (*)."

Dsn, om, naa deezen kleinen uitflap , tot de gefchiedenis Wedertekeeren : Lodewijk deXIV, weetendehoe het tusfchen hem en Carel den II. ftondt , vervoegde zich , in Sprokkelmaand, na zijn Leger in Lotharingen. Men was van denkbeeld , dat het Namen of Bergen in Henegouwen zou gelden. Ter dekking dier Steden lloegheto>^«fche Leger op weg. Doch de Koning rukte voor Gend, eene weerlooze Stad, die zich terftond overgaf; en Tperen volgde welhaast (f). De Bezetting van Maastricht nam de Stad en 't Kasteel Leuven in Brdband, bij verrasfing, in (§).

De

C') Temple Works, Tom. IV. p. 462.

(t) Holl. ^ra. 1678.bl.43-54. Bua.NEr, I.p.411.

(§) bi. 96.

Sluiten