Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE III.

Da Vrede op het onver Wag-'K gerekend.

570 GESCHIEDENIS

feilden dag van Oorlog of Vrede. Alles fcheen het eerfie aantedulden: dan, 's morgens vroeg, begaven zich Borsel en Dijkveld , die zich te Brut fel eenigen tijd opgehouden hadden , om den Hert< g van Villa Hermosa tot de bewüling in 't Vredes-ontwerp te beweegen, en eerst onlangs door de Staaten na Nieuwmegen gezonden waren, na de wooning der Franfche Afgezanten, die, naa een korte poos met hen gefproken te hebben, zich bij de Stadtfche Gevolmagiigden vervoegden , met de voor veelen onverwagte verklaaring, dat zij last ontvangen had,, den, om de ontruiming der Steden op den be„ geerden voet toeteftaan, en om den Vrede te te„ kenen; doch dat zulks dien ogtend nog gcfchie„ den moest (*)." -— Het fchrander beleid der Franfche Staatkunde draalt in deezen geheelen handel door. De Franfchen hadden alle reden om den Oorlog niet voorttezetten, wanneer de Koning van Groot' Brittanje den Bondgenooten toeviel. Dit te voorkomen bewerkten zij op alle mogelijke wijzen. Onder herhaalde betuigingen van Vreêgczindheid, krtegen zij, in opeenvolgende Veldtochten, nieuwe voordeden in de Nederlanden. Hier door, als mede door het aanbieden van voordeelige voorwaarden van een afzonderlijk Verdrag , gepaard met het verwekken of aatiltooken van argwaan in Holland over het Huwelijk en de imigten des Prinfen van Or'&tfe, verwekten zij zulk een drift in de Steden

na,

(*) Tzmm.1 Mem. p. óip. 620,

Sluiten