Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$t GESCHIEDENIS

Willem rre III.

Siag bij

! i ] i l c

„ mogen neemen. —- De Staaten verbonden zich j, tot eene vol drek te onzijdigheid omtrent de Vijan-

„ den van Frankrijk. Ook beloofden zij, het

3, Verdrag te zullen handbaaven, 't welk tusfchen

,, Frankrijk en Spanje ftondt gefloten te worden

33 Zij zouden den Graaf van Auvergnt•, Colonel in Franfchen dienst, dellen in 't bezit van 't Maik„ graafl'chap Bergen op Zoom , welk , ter gelegen3, heid van den tegenwoordigen Oorlog , door hen „ aangeflagen en verbeurd verklaard was."— Hier tegen vërbondt zich de Koning van Frankrijk, „ den Prins van Oranje , terdond naa het bekragri„ gen van den Vrede, te zullen herftellen in 't be„ zit van het Prinsdom Oranje , en de Landen, „ hem toebehoorende, in Frankrijk , in het Frati„ che Comté , Charleroi , Vlaanderen , en andere „ Landfchappen onder het gebied zijner Majefteit; „ mitsgaders in alle Regten, Gebruiken en Privile, gien, in zulk een ftaat en op gelijke wijze , als , hij ze bezat, voor dat de tegenwoordige Oorlog , hem daar van ontblootte/'

Op den dag der Vredetekeninge te Nieuwmegen, ïadt de Ridder Temple, kennis hebbende van's 3rinfen verhaasten marsch na Bergen, den Maarchalk d'êstkades gezegd, hoe 't zeer wel zon kunlen gebeuren, dat 'er op den eigen dag van het tetenen des Vredes een gevegt voorviel. Dit vreemd rerfchijnzel vertoonde zich vier dagen laater. Den ienden was zijne Hoogheid van omtrent Brusfel pgebroken, en den veertienden gekomen in 'tgeiigt

van

Sluiten