Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 573

van 't Franfche Leger, onder den Hertog van Luxemburg, bij de Abtdije van St. Denys gelegerd , om bet ontzet van Bergen te beletten. De Prins tastte hem aan, en behaalde, in den beginne, niet weinig voordeels. Een hevig gevegt van zes uuren , waar in ter wederzijden veel Volks iheuvelde , werd door den nagt geëindigd, en elk fchreef zich de overwinning toe. In dit Rout bellaatj liep zijne Hoogheid veel gevaars. Met eene vuurigheid , door geene Voorzigtighei i gemaatigd , begaf hij zich onder de Vijanden. Eens was hij op het punt om gedood of gevangen te worden : een Fransch Officier kwam , fpoorflags , op hem afrijden ; doch de Heer van Ouwerkerk ligtte , met een pisftoolfchoot, den Franschman uit den zadel , en was , oogfchijnlijk, oorzaak van 's Prinfen behoud; waarom hij ook met een gedagtenisteken van dankërkentenisfe door hunne Hoog Mogenden befchonken wierd (*).

Geen wonder, dat zulk eene gebeurtenis zo binnen als buiten 's Lands veel gefpreks veroorzaakte, en zeer verfchillend beoordeeld wierd. Zommigen durven verzekeren, dat zijne Hoogheid , misnoegd Over den Vrede, waar van hij tijding hadt gekreegen, en hoopende denzelven omverteftooten , indien hij het Franfche Leger kon daan , den Hertog van Luxemburg aantastte, die, gerust over het tekenen

(*) Daniël Journal, p. 133. Xoll. Merc. 16*78. bL j66. 184. Refel. HM. 1678. bl. 395.

S3

Willem

de' III.

Sluiten