Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 15

niets ernstiger ter harte dan het onderfteunen van de Gemeenebest - regeering, de ziel des Koophandels, en Lodewijk de XIV. zou op hunne genegenheid hebben kunnen vertrouwen , als hij' het ftuk , hen 't meest raakende, het belang huns Handels, hadtweeten te bevorderen. De laatfte Oorlog hadt de

haren der Landzaaten volftrekt van Frankrijk vervreemd: bezwaarlijk zou het gevallen hebben , die door gemaatïgdheid en edelmoedigheid weder te winnen. Dus kon de halstarrigheid van dien Vorst, in het voortzetten zijner ontwerpen van Staatzugt en Grootheid, alleen dienen om den argwaan, het wantrouwen en den haat te doen aangroeijeri.

In deeze omltandigheden kwam de Graaf d'Avaux in de Veréénigde Gewesten, om dezelven aan de belangen van Frankrijk te verbinden. Het gedrag diens Staatsdienaars in dit netelig tijdsgewrigt kan leerrijke lesfen opleveren en voor Onderhandelaars in het toekomende, en voor allen, die aan 't roer van Staat des Gemeenebests gezeten zijn.-— De Prins van Oranje koesterde reeds in 't hart twee ontwerpen, zijnen grooten geest waardig : het eerfte, om paal en perk te zetten aan de Staatzugt des Konings van Frankrijk ; het tweede , om ten eenigen tijde den ïhroon van Engeland te beklimmen. He» huwelijk met de Dokter des Hertogs van York , den naasten Erfgenaam der Engelfche Kroone, die geene manlijke Kinderen hadt, enRoomsch - Cathoiijkwzs, gaf hem daar toe hoope: en men wil, dat deeze hoop zich niet tot een verafgelegen tijdperk uitftrekte.

Te

Willem

DJ. Ui.

Staatkundige oogmelker»van Willem den III.

Sluiten