Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem m U.U

GESCHIEDENIS

buiten twijfel, niet weinig toe tot den dreigende» toon,.toen door Frankrijk aangenomen.

De andere Pari ij, aan welker hoofd zijne Hoogheid en de Raadpenfionaris Fagel ftonden , deedt alles, om Frankrijks zoeken te dwarsboomen en te verijdelen. Men kon , huns bedunkens , de beide Vorsten te vrede {tellen , en aan eene Verbintenis met Far.krijk arbeiden , zo ras men met Engeland gefloten hadt. Zij zogten dit laatfte te doen voorkomen als iets, 't geen noodwendig moest voorgaan, en de Verbintenis met Frankrijk ten gevolge zou hebben.

Het ftondt op 't punt , dat dit gevoelen ingang zou vinden, en omhelsd worden, als de Graaf d'A■ vaux des onderrigt wierd. Dewijl het te lang zou gevallen hebben den gewconen weg van voordellen intellaan, koos hij een anderen , om de uitwerkzels van dit plan te voorkomen. Hij begaf zich na de Afgevaardigden der Hollandfche Steden in den Haage, en fchilderde bij hen de rampen eens Oorlogs met Franh ijk, dien hij onvermijdelijk ftelde , zo men met Engeland aarlpande , zo fterk af, dat zij wankelden. Friesland en Groningen verzekerden, om de Partij des Prinfen van Oranje te plaagen,den FranfcheH Afgezant, dat zij nooit in de Verbintenis met Engeland geitemd hadden. De Graaf d'Avaux hoopte die met Frankrijk doortezetten , en hadt de voordeelert daar van zo aanlokkende gefchetst , dat de Prins van Oranje een geheeleu dag in twijfei hing, of hij zelve het eerfïe voordel deswegen niet

wilde

Sluiten