Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. a$

volgde , dan het uitvoeren van zijne magt (*).

Zulk eene handelwijze , gevoegd bij het toeneemen van de vervolginge der Proteft anten in Frankrijk , vervreemde de Staaten ten eenmaal van alle vcibintenis met dien Vorst. De Üerkfte Voorüanders der Franfche Partije fcuroomden den mond te openen ten voordeele van eenen Koning, die tooi heerschzugt en onverdraagzaamheid zich gehaat ea verfoeid maakte. Zij lieten het berusten bij herhaa'de, dcch vrugtlooze, poogingen, om hem van maa'.regelea te doen veranderen (t). De Staaten werden in de noodzaaklijkheid gebragt , om zich, door het maaken van nieuwe Verbonden , tegen Frankrijks aangroeijende magt te verzekeren.

Te midden van alle deeze beweegenisfen, veiiooT ren de Staaten de belangen des Koophandels geenzins uit het oog ; en troffen , in Herfstmaand deezes jaars, een zeer voordeelig Verdrag van Koophandel met de Ottomannifche Porte , bij 't welk zij den vrijen invoer van Daalders en Goud , en op de Koopwaaren geen hooger belasting dan drie ten honderd verkreegen. Goederen , die de Franfchen alleen hadden mogen verhandelen , mogten zij ook derwaards voeren ; met één woord , de Ingezetenen van deezen Staat kreegen de zelfde Vrijheden in 't ftuk van den Koophandel, als de Franfchen en En~

gel-

(*) d'Avaux, I. p. 95. Daniël Jeurn.p.Jtf. Holl.

Me: c. 1680. bl. 124 136". 138.147-157-'58.

(f) D'AVAUi', I. p. 152.153-

B 5

Willem de UI.

Sluiten