Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN.

geene Stad, welker Afgevaardigden hij niet meer dan tienmaalen te rug zondt. De gevoelens waren verdeeld. Men vertoonde den Afgezant, dat Frankrijk nooit de regten op Luxemburg hadt aangeweezen. Doch hij antwoordde , dat men het alleen bij wijze van fchadeloosfteUing, in ftede van Aalst en andere Plaatzen , welken zijne Majefteit eischte9 wilde hebben. Anderen , voegde hij 'er nevens, hebben zich van dezelfde middelen bediend, ter oorsaake van min dugtige vorderingen. De Staaten zeiven gaven 'er een voorbeeld van , door Maastricht , ftrijdig met het gegeevene woord , te houden , ter betaalinge eener fchuld van drie milüoenen (*),

Het verwijt was ftrefcg ; doch , in 't hevigst van dit twisten, vernam mén, op 't onverwagtst, darde blokkeering van Luxemburg was opgebroken. De Turken waren met een Leger van tweemaalbonderdduizend man tot JVeenen doorgedrongen. Zij zetten bet beleg voort: en het Itondt te dugten , dat zij, deeze voormuur weggenomen hebbende , geheel Duitschland zouden overftroomen. „ Ik heb," fprak Lodewijk de XIV, „ niets anders dan het „ het heil der Christenheid op 't oog. Ik wil geen „ Christen Vorst beoorlogen ten tijde, dat de On„ geloovigèn in 't Rijk zijn , noch Spanje beletten. „ den Keizer te hulp te komen." 't Was , ondcrtusfchen, gelijk zommigen beweeren , deeze Vorst

zei-

(*) d'Ayaus, Tom. f. p.503.205.2c8.2Er.

C3

WlLLZVt 5e 1H.

Geveinsde en mislukte ftsatzugt van Lodewijk

den XIV.

Sluiten