Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 3$

den. De ftaat der zaaken zette de Beftuurders natuurlijk aan , om de ontwerpen van Lodewijk dknXIV. te dwarsboomen; doch de blinde vooringenomenheid van Carel den II. met het Hof van Frankrijk , als ook de zwakheid of kleinmoedigheid der andere Staaten gedoogde niet, dat z|j tegen een zo magtig Vorst alleen in 't firijdperk traden , gevaar loopende van geene hulpe bij andere Mogenheden te vinden. Hunne beste en veiligtte Staatkunde was , derjialven , om heimlijk aile Volken tegen de overweegende magt van Frankrijk te verbinden} en dit bedekt te houden , tot dat p.) zich van ver trouwde Bondgenooten verzekerd , en eene magt bijéén hadden, grooter dan die eene dwingelandifche heerfchappij over anderen begon te oefenen Deeze Staatkunde, die onvermijdelijk, langzaam et rner afgepaste fchreeden voortging , önaakte weinij aan Willem den III , wiens jeugd en wraakzug geen marren duldden. Wij mogen hier, als een ïes der Getchiedenisfe, bijbrengen , dat de Staaten door hunne wijsheid, het vuur zijner Hoogheid ma tigden ; en dat zijne.Hoogheid, door zijn vuur, fpoe aan hunne, anders natuurlijk traage , maatregele bijzette. Uit deeze gelukkige mengeling'van Wij; heid en Drift ontftondt het {taalkundig ftelzel , hi geen aan 't Gemeenebest zulk eene meerderheid bove andere Staaten fchonk, het evenwigt van Europa he ftelde, en't zelve behoedde voor de llaavernij, welt dit Werelddeel dreigde, als ook den weg baande x> f ' ' C 4

Willem de III.

Wijze Staatkunde der > Veréinig' de Ge- ■ westen^

i

t

i

J a i* :t n | e >t

I

Sluiten