Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 41

süng te treffen, volgens de voorwaarden van Frankrijk.

Frederik Willem van Diest , buitengewoon Afgezant des Reurvorsts bij de Staaten , leverdè een wijdluftig Vertoog in | behelzende eene ontroerende fchilderij van den tegenwoordigen ffaat der zaaken , van de zwakheid van Spanje , van de verdeeldheid des Duitfchen Rijks , en van den Oorlog met den Turk, om hun de noödzaaklijkheid te toonen van alles te vermijden, wat op nieuw den Oorlog zou

kunnen doen uitbarsten. De Prins van Oranje

verklaarde deezen Afgezant , dat hij niets dan den Vrede zogt, en dat de Spanjaarden het zelfde bedoelden ; doch dat zij geeri van beiden eenen Vrede begeerden , van welken Frankrijk de Artykels opHelde, even als een Overwinnaar bij Overwonnelingen. — De Staaten lieten hem een antwoord geeven, vol fterke en fceekelige uitdrukkingen. Dewijl zij alle reden hadden om te vermoeden, dat de Keurvorst niet, zonder met zijn eigen belang te raade te gaan, de belangen van Frankrijk voorftondt, merkten zij op , hoe zij gaarne zouden gezien hebben, dat de Keurvorst getreeden was in het Verbond,tusfehen hen en Zweden opgerigt , zonder eenig oogmerk, om iemands bijzonder belang door Onaerfiandgelden te bevorderen , ten nadeele 'van -eenen anderen; hoe zij, in dit heilzaam oogmerk niet hebbende kunnen flaagen, niet wilden doordringen tol de geheime eorzaaken van deeze weigeringe , en van hei aangaan van ander: Verbintenisfen; doch dat zi C 5 WC

Willem

DE lil.

Sluiten