Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deb. NEDERLANDEN. 43

fwee millioenen , als hij den Prins kon overhaalen, om in de maatregelen van Frankrijk te treeden. Ten dien einde moest hij den Prins, onder anderen, voorllaan , dat de Koning hem den tytel van Graaf van Holland zou doen draagen , en tot Generalisjlmus over de Franfche Legermagt, aanftellen , met bijvoeging van verfcheide millioenen Gelds. Fagel, zou op deeze aanbiedingen dit weigerend antwoord gegeeven hebben : „ Dat de Staaten , welken hij 3, diende, magtig en edelmoedig genoeg waren, om „ den arbeid zijner amptsbedieninge te vergelden. „ Dat de trouw, welke hij Goce en den Vaderlan, de gezwooren hadt, het doen van zulke voorfla„ gen niet geheugde bij eenen edelaartigen engrootj, moedigenPrins., die, niet minder dan zijne Voor3, vaders, roem zogt uit Deugd , maar geenzins uit „ Schatten en Waardigheden (*>" Wat 'er van deeze gebeurtenis ook zijn moge , die alleen op het getuigenis van Pueendokf fteunt , en waar van d'Avaux nergens eenige melding maakt, het gaat ■ vast, dat, zints dien tijd, Lodewijk. de XIV. geene gelegenheid liet voorbijglippen , om denStadhou» der moeilijkheden aantedoen.

Aan de Muuren der Stad Oranje hadt de Prins eenige verbeteringen laaten maaken. De Koning var. Frankrijk noemde dit,die Stad verfterken,en zondt eenig Krijgsvolk derwaards , 't welk veel moedwil; pleegde, de Muuren fiegtte, en de Poorten om verre

PuyeNuoRF , als boven,

WïLLEMB BE 1ÏL

i

1

'tPniJsdom pranjsverbeurd} ; verklaard.

Sluiten