Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n£ III.

|l GESCHIEDENIS

tenbediend;hadden,"om, zints langen tijd, Bezettij & in Embdenxt leggen, onder den fchoonkünkendentytel van Middelaars; dat zij hunne magt daar (laandè hielden door den geest van wedefftreeving , om de Inwoonders gaande te houden tegen den titulairen Vorst. Oostfriesland werd toen geregeerd door de Vorstin - Regente, Voogdesfe over een zwakken minderjaarigen Zoon , wiens Opvolger de Keurvorst vari Brandenburg was. Deeze hadt, uit kragte zijner aanftaande Regten , de Stenden des Lands weeten overtehaalen, om zich, in ee*n onlangs gereezen gefchil, tot hem te vervoegen; De Algemeene Siaate<i zagen deezen fiap aan voor een indragt op hun Regt; en de Vorstin - Règente bediende zich van deezen naijver , om de Staaten in haa're belangen overtehaalen. De beide Partijen waren in den Haage , om hunne zaaken aftedoen, en het oordeel der Algemeene Staaten te hooren, wanneer,op hétenverwagtst, de Keizerfche , Btan denburgfche , Lunenburgfche en andere Gezanten tegen de bemiddeling zich verklaarden ; en beweerden , dat het gefchil voor de Keizerlijke Vierfchaar behoorde gebragt, en daar moest afgedaan worden. De Algemeene Staaten hielden ftaande , dat zij', zints meer dan negentig jaaren , gewoon geweest waren de Oostfriefche ge^ fchillen te beflegten, en dat zij zich niet gaarne daar !?an zouden laaten ontzetten. De Keizer liet het niet alleen berusten bij het hereifchen der oorfnronglijke Rijksregten , maar volmagtigde den Keurvorst van Brandenburg, om de Oostfriefche gefchillen in zijnen ■■

juaarr

Sluiten