Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Wn.r.aM SS li'-.

De Staaten van Gelderlandmaaken aanfpraak op txni. ge Heerlijkheden.

De Keurvorst van Brondenburgrigt eene AfricaanfcheMaatfchappijte Emb' den op.

Vredenburg viel bijkans in handen des Keurvorsts, door de Stendeu ondertteund. Het Krijgsvolk der Vorstinne noodzaakte de Belegeraars aftetrekken. Men kwam de verdere daadlijkheden voor , en de zaak bleef onafgedaan (*).

Ten dien 'zelfden tijde beweerde Gelderland ter Algemeene Staatsvergaderinge , dat de Heerlijkheden Erens, Stedesdorp en Witmond leenroerig waren van het Vorstendom Gelder en het Graaffchap Zutphen; en verzogt in dit Regt gehandhaafd te worden. De Refident Krampkigt, vernomen hebbende , dat de Staaten vooihadden, zich door Krijgsvolk in 'tbezie van die Heerlijkheden te Hellen, leverde een Vertoog in , om aantetoonen dat zij Leenen des Duitfchen Rijks waren ; en verzogt den Algemeenen Staaten, Gelderlands eisch niet te onderfteunen. Dergelijk een verzoek deeden de Vorsten van den Westphaalfchen Kreits; dan deeze zaak bleef even onbellist als die van Oostfriesland (f).

De Keurvorst van Brandenburg dagt een 'middel gevonden te hebben, om zich op de Staaten deezer Gewesten te wreeken, zijne magt te vergrooten, en den bloei te bevorderen van een Land, 't welk zeer ligt op hem kon verfterven. Ruim eene halve eeuw geleden, hadt Hertog Ulrich tcEmbden eene Maat fchappij, onder den naam van dtAbysftnifcbe, opge-

rigt;

(*) Hol/. Merc. r68r. bi. 110,112. en 1Ö82. bi. 239. 248. Pufekd. Lib. XVIII. §. 31. p. 1134, 1135, (t) HolU Mere. 1(583. bL u %%

Sluiten