Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dÊb NEDER LAN DEN. 7?

Amfterdam , liet voornaamfte Lid van het magtigfte der Veréénigde Gewesten, 't Was gröotendeels uit hoofde van 't vertrouwen, 't welk d'Avaux op dje Stad fielde, en zelfs, gelijk hij uitdruklijk verklaart, om zijne goede genegenheid ten opzigte van dezelve te toonen , dat de Koning van Frankrijk beloofde, de vijandlijkheden in de Nederlanden tot het einde van Louwmaand optefchorten. Van welke verlanging des tijds van beraad de Franfche Afgezant den Voorüag ter algemeene Staatsvergaderinge overlever■ de (*>

Zulk een voorflag, welken men aanzag als ingerigt om de Werving te beletten, en voor een gevolg der gefcrekken met die van Amfterdam , deedt den argwaan van den Prins en zijne aanhangers tegen deeze Stad hand over hand toeneemen. Zeer geftoord, begaf hij zich, op den laatften van Wintermaand , ter Vergaderinge van Holland , den Leden voorhoudende , hoe die van Amfterdam verhaald 3, hadden y dat de Engelfche Gezant aan den Heer „ Nicolaas Witzen, Oud-Burgemeester en Raad, j, zou verklaard hebben , dat men ontwijfelbaar den „ Oorlog te wagten hadt, indiende Wervingvoort<,, ging : doch dat de Engelfche Gezant, des ge„ vraagd, ontkend hadt, in diervoege te hebben #e& fproken. Dat men, als Amfterdam op die wijie i} voortging , zeker Oorlog hebben , en onder den 3, Oorlog bezwijken zou. Dat men hem te Amfter-

dam

(•) Refol. Hdl '1683. Jht 515.

DE III.

BefcbuTdigiogen,tegen Amfterdam ingeuisgt»

Sluiten