Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlLLFM DE III.

«a GESCHIEDENIS

gemeen. Dnt zij dagelijks eene Stad overhaalden, cm de Werving tegenteftemmen , en Frieslanden Stad en Lande ook haast hoopten te winnen. Dat „ Amfterdam, in de daad , fierk werkte onder de 9i andere Steden , en in verfcheiden derzelven kui„ perijen hadt aangefteld. Dat de Raadpenfionaris „ Fa gel, geltcrkt met het vermogen des* Prin„ fen van Oranje , zulk een befluit kon doen nee„ menals hij goedvondt , zelfs tegen de Wet„ ten van den Staat; doch dat hij , op deeze wijze „ de Werving doordrijvende , geen genot zou kun„ nen trekken van zulk een befluit, zo lang Amfterdam 'er niet in bewilligd hadr, alzo niemand der Solliciteuren Militair Geld zou willen verftrekken ,, tót net doen der Wervinge. Dat hetnogthansden 4, Prinfe en deezer Stad ligter viel, elkander te dwars„ boomen , dan elk zijn toeleg te doen gelukken. }, Dat elk zich, ondertusfehen, met Amfterdam veréénigde, en dat zijne Hoogheid, iet geweldigsonderneemende , meer tegenftands ontmoeten zou, „ dan bij verwagtte. De Heer Paats en andere j, Wdgezinden grijpen wederom moet."

Schoon de Graaf d'Avaux, volgens de gewoonte der Afgezanten , het gedrag der Partije, tegen den Prins aangekant, en de hoop, welke hij op dezelve ftelde , ten breedflen uitgemeeten , en dus zaaken vermeld hadt, die ligt ten nadeele der Stad Amfterdam , of cierzelver Afgevaardigden, konden misduid worden, regtvaardigde hij nogthans in dien zelfden Brief de Amfterdamfche Regeermg , met aantemer.

eken,

Sluiten