Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a?

GESCHIEDENIS

aan, de onschuld der Regeeringe rad r te zullen doen blijken, ook, ües noods, door liet openleggen der verzegelde Papieren , zo ras de fctaaten de ontzegeling zouden hebben toegedaan. Dan de

Ridderfchap en eenige Steden bragteu in, dat de verzegelde Papieren behoorden onderzogt te worden: voor reden geevende, dat die van Amfterdam den Graave d'Avaux kennis gegeeven hadden van de zwakheid van den Siaat, en de verdeeldheid in denzelven; —■ dat zij van het beletten der Wervinge, en hunne kuiperijen ten dien einde , hem onderrigt, en met hem gefproken hadden van bijzondere verzekeringen , welken men hem , des noods , geeven zou , en , eindelijk , gedrongen tot het inleveren van een Vertoog, niet zo zeer op dat 'er in de. Algemeene Staatsvergadering over geraadpleegd, dan opdat hetzelve onder 't Gemeen rugtbaar zou worden. — De redenen bleeven niet onwederlegd, maar men zag ze beantwoord in een Brief, van welken alle ftemmende Steden een affchrift kreegen. Wegens het ontdekken van de zwakheid en verdeeldheid des Staats was 'er niets in den Briefte vinden, en waren deeze dingen, vóór het houden van eenig gefprek met d'Avaux, reeds bekend geweest aan een Man, van wien de Raadpenfionaris pAGEr. meermaalen betuigde, dat hij alles wist uittevorfchen, wat in den Staat omging. —, Voorts hadden zij nooit iets aan d'Avaux verklaard, waar door hunne vrije raadpleegingen op het ftuk der Wervinge in 't allerminst konden gehinderd worden. —- Hetfremmen

wegens

willem

be li [„

Sluiten