Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om NEDERLANDEN. 110

genheden ook in dit Verdrag aanneemen , zo zij „ dergelijk eene verbintenis als de Staaten wilden ,,- ondergann. Desgelijks zouden zij Waarborgen s, kunnen zijn voor het Verdrag , *t welk op deezen „ voet met Spanje mogt getroffen worden. Men „ verftondt, bij dit Verdrag geene verandering te s, maaken in 't geen te Nisuwmegen tusfehen den „ Koning van Frankrijk en de Staaten gefloten

was (»).*

Binnen drie weeken , of eerder, zo 't zijn kon, zou dit Verdrag, op den negenentwinttgften van Zomermaand in den Haag getekend , van wederzijden bekragtigd worden. Dit leedt bij Frankrijk geer uitftel, maar de bekragtiging volgde terftond ; doch wanneer het in de Veréénigde Gewesten daar op" aan kwam, zag men een nieuw voorbeeld van de uit werkzelen der zamengeftelde Gemeenebest-regee ring, en het tegenwrijten der Partijfchap. In de Ge westen , den Prins van Oranje meest toegedaan, vondt men een groot aantal Regenten , die oordeel den, dat men eerst beter behoorde te zorgenvoorde belangen van zijne Hoogheid, die, in eene en an dere Bezittingen , iveel van Frankrijk geleden hadt Voor den laatften dag , ter bekragtiging beltema* hadden Holland en Friesland, met Groningen ei de Ommelanden 3 alleen daar toe bewilligd : en zoi

de

(*) Do Mont Corps Diplom. Tom. VII. P.H. p. 70, Qroot Plakaatb. IV. D. b!. 294.

H. 4

Willemdz UI.

Het Ver« cirag bekragtigd,

>

i

t

l

Sluiten