Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122 GESCHIEDENIS

flerfchtn Vrede, het zelfde plan van ftantkunde gevolgd , en zou gemaklijk eene andere gelegenheid gevonden hebben, om het overige iet Spaanfche Ne. derlandcn zich toeteëigenen ; doch de omwentelingen in Engeland bragten een nieuw ftelze! van ftaatkunde m het Rijk voort. Frankrijk Helde thans de wet aan zijne Nabuuren en aan zijne Vijanden , en voerde deezen Oorlog overal met voordeel. Spanje hadt moeds , maar geen kragts genoeg , om zich Ifaande te houden. Het Keizerrijk was verdeeld, en zelfs onder de Vorsten , tegen Frankrijk gekant, vondt men geene éénpaarigheid in de raadflagen, geene zamenftemming in d e ontwerpen , geene geregeldheid in de befchikkingen , en geene kragt in het uitvoeren. De Keizer deedt, ten deezen tijde , nieuwe inbreuken op de Vrijheden van Hongaryen , en verdrukte zijne Protejlantfche Onderdaanen. Het ontbrak hem aan Veldheeren, in ftaat om Frankrijk te doen vreezen: bijkans alleKrijgsverrigtingendroegen blijk van dit gebrek. De ondervinding ftrekte tot getuigen, dat Frankrijk in ftaat was om de overhand te hebben en te behouden over de Vijanden, welken hij thans beftreedt. De tien Nederïandfche Gewesten zouden in eenige Veldtochten geheel hebb;;n moeten bukken. Het was beter voor Spanje, als ook voor de Veréénigde Gewesten , een gedeelte te bewaaren door een Verdrag aantegaan , dan door 't weigeren gevaar te loopen van een volflagen ver-

. lies. Zodanige redenen bragten ook , gelijk wij

gezien hebben, de Staaten in 't midden, om zich te

ver-

Whxem

de III.

• * , r.

Sluiten