Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3o GESCHIEDENIS

Wrrxsni tis. Lil.

de Sclieepvaart, en de waarde der vaste Goederen waren, zedert den Munfterfchen Vrede, tot op de helft verminderd. De Staat ftak veel dieper in fchulden. Men moest zich daarom van een groot deel Krijgsvolk ontlasten. Ook leverden zij een FMan over , volgens liet welk men de wedden der Overften en van het Krijgsvolk, 'c geen men in dienct hieldt, nog merkelijk zou kunnen verminderen.

De Ridderfctlap en Edelen van Holland betuigden hunne verwondering over deeze voorflagen vau Amflerdam, en zogten ze in 't breede te wederleggen. Zij (Temden toe, dat de verfterkingderZeemagtnoodig ware; doch gaven tevens in bedenken, dat eene re groote verfterking de jalouzjr van andere Mogen*^ heden zou kunnen gaande traken : en de Landmagt kon, huns oordeels , zonder geheel van geene beduidenis te worden, de Voorgeflagene vermindering niet vèelerj: het gebeurde in den jaare MDCLXX1I. hadt getoond, hoe veel eene aanzienlijke Landmagt den S;aat waardig zou geweest zijn : de hulp van de tioodgenooten kwam niet, of fpade , en men moest ïichzelven in een goeden ftaat van tegenweer houden. Amfterdam fciiecn in den voorflag , om den Staat van Oorlog te fchikken op den voet van dien des jaars MDCL, niet te denken aan den twist en de verwijdering, onder de Leden van den Staat hieruit gercezeri. De ondervinding hadt naderhand doen aidu, dat men 's Lands veiligheid aan eene ontijdige fpaarzaamheid hadt opgeofferd. Spanje hadt wel groot beiang bij de behoudenis van deezen Staat, en

de

Sluiten