Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bib. NEDERLANDEN. 139

dam 'er alleen rondlijk voor uitkomen, en Burgemeester Gekard Boers van Waveren betuigen , dat men de regtspleegmg , bij het Hof aangevangen , zonder uitftel moest doen ftaaken , en zelfs het Hof rekenfchap afvorderen van 'tgeen omtrent deeze zaak tot hier toe,' en vooral het fchorfen van denSchout, gefchied was. De Vroedfchap dier Stad liet ter Vergadering van Holland inbrengen , wanneer zijne Hoogheid Gemagtigden van den Hove, met breeder last, na Dordrecht gefchikt hadt, „ dat het vertrek „ der Gemagtigden van den Hove, in een tijd, dat „ de Staaten over het hangende gefchil raadpleegs, den, en zonder kennis van derzelver vergaderin„ ge, moest aangezien worden als eene ongeregeld„ heid zonder voorbeeld , en eene onverdraaglijke „ kleinagting voor de Leden van hunner Edele Groot „ Mogenden Vergadering , die in haare gevolgen 99 geheel verderfiijk was: waarom men moest zoeken „ te wege te brengen , dat de Gemagtigden te rug „ ontbooden werden, en, ondertusfehen, wetloos 9, verklaard, 't geen bij hen; verrigt mogt zijn. Ook „ moest men den anderen Leden te bedenken gee„ ven, of het aanzien der Vergaderinge tegenderge„ lijk eene kleinagting niet behoorde gehandhaafd te „ worden? " — Zij namen deeze gelegenheid waar, om in een onderzoek te treeden van de magt des Stadhouders en het regt der Steden ; onder anderen beweerende , „ dat.de opperfte magt des „ Lands, zints de afzweering van Philips den U, „ berustte in de Edelen en de Steden , ofBurge-

pt mees-

Willem

d2 III.

Sluiten