Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BEtt NEDERLANDEN. 143

op, tot befcherming der nieuwe Goede Luiden van Achten.

Geen kans zag de Regeering, om hen te weeren: zij befloot, derzelver zitting in den Oudraad en elders aantezien , doch onder dit iiitdruklijk Protest, ter Vergadering van Holland ingeleverd : „ Dat zij „ al het bedrijf der Gemagtigden van den Hove

hieldt voor wetloos en nietig ; dat zij de nieuwe 5, Achten in die hoedanigheid niet kon erkennen, „ immers niet, zo lang over het gefchil nog geraad„ pleegd werd ter Vergaderinge van hunne Edele

Groot Mogenheden," De Achten dienden dit jaar, zonder eigenlijk erkend te zijn. De Staaten vonden ongeraaden , uitfpraak te doen. Zijne Hoogheid wist, gelijk d'Avaux aantekent , dit te bewerken , en zegepraalde dus bijkans volkomen in eene zaak, die van veel verder uitzigt en veel grooter gewigt was, dan dezelve in den eerften opfiagfcbeen, want zijne Hoogheid , zich het regt aanmaatigende van Gemagtigden na de Steden te zenden , tot het onderzoeken van het geen 'er mogt omgegaan weezen in het maaken van Nominatien, zou veelligt, dewijl 'er geen Stad was , of'er werden Lieden van de Staats- en Prinsgezinde Partij gevonden , zo ras de laatften hun zin niet kreegen, derwaardsGemagtigden afgevaardigd hebben , onder voorwendzel, dat 'er iets onbehoorlijks in de Benoeming plaats vondt, waar door hij de beftelling der Regeeringe geheel in zijne magt kreeg ; en , zulks in Hol/and doorgaande, was hij welhaast, niet alleen in dit

Ge-

WlLI.EïI DE III.

Sluiten