Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DK& NEDERLANDEN. 153

de Staatkunde aan den Godsdienst toegebragt, ontving de opgeofferden met hartlijke genegenheid. De Vlugtelingen vonden op veele Plaatzen , en bovenal in Holland, eene fchuilplaats , hulpmiddelen in hunnen nood, en alle aanmoediging. Men hoorde,met deelneeming in hunne belangen, het treurig verhaal der rampen , door hen geleden , en der gevaaren , van hen uitgedaan: men droogde hunne traanen af, troost en hulp Honden gereed : zij betuigden, met ontroerde harten : „ Onze Landsgenooten hebben „ ons als Vijanden behandeld, en de Vijanden onzes „ Volks bejegenen ons als Broeders 1"

Eenige Vlugtelingen bragten huune fchatten , genen hunne vlijt, anderen de kunsten en handwerken mede , die , zints een geruimen tijd, den rijkdom van Frankrijk hadden uitgemaakt : zo dat men hier leerde, Frankrijk in veele opzigten niet te behoeven , en dit Rijk noodzaakte , gewerkte Goederen, weleer van daar ontvangen , van hier te ontbieden. Lodewijk de XIV. gaf den genen , die hem onder 't oog bragten , hoe veel der beste en arbeidzaamfte Onderdaanen door zijnen dwang het Land ontruimden, en elders veiliger wijk zogten, ten antwoord: Mijn Koningrijk word gezuiverd ! zonder te bedenken , hoe zeer het teffens verarmde. Geboore.

ne Hollanders-, die zich in Frankrijk hadden nedergezet , konden zich aan de woede der algemeene vervolging niet onttrekken (*). De Protejlanten in

het

0 Refol, Holl.i6%$, bl. 448 6*0.641.en 16S6.bl.i76. K 5

Willem de UI.

Sluiten