Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i?2 GESCHIEDENIS

Wit,!. PM BK. III.

ten opzigte van de Rebellen in Holland, nietfchroomde in de Vergadering der Staaten van Holland te ver. kiaaren, dat hij zich liever wilde laaten hangen. dan zijne toeftemming geeven tot het vatten van één En. gelschman, door zijne Majefteit van Groot Brittanje opgeëischt. Ik weet zelfs, voegt 'er die Afgezant bij, dat veelen der Staaten overtuigd zijn, dat de Prins van Oranje bijkans de éénige oorzaak is van het niet aanhouden der Schepen ; want de Admiraliteit van Amjierdam orde van de Staaten gevraagd hebbende , om ze aantehouden , hadt de Prins de zaak weeten te vertraagen. Ik ben ook overtuigd, datde Prins van Oranje hier niet ter goeder trouwe te werk ging, en niets meer deedt, dan hij noodig oordeelde, om eenige fchijnbaare voldoening te geeven aan den Koning van Engeland, dien hij haatte. Ik hou het voor geene beflisfende proeve van 's Prinfen ongenegenheid, dat hij , ter gelegenheid der krooninge des Konings van Engeland , geen vreugdevuur aftiak, of eenig openbaar vreugdebetoon gaf : maar men wil, dat 'er naderhand Brieven gevonden zijn, behelzende de verftandhouding tusfehen den Prins van Oranje en den Hertog van Monmouth. Volgens deezen zou de Prinfes van Oranje, Koningin van Engeland, en Monmouth, naa denPrins van Oranje, de eerfte des Rijks zijn (*). — Wat hier van ook zijn moge, vast gaat het, dat de Koning van

E»-

(*) d'Avaux, Tom. V. p. «75, 575, De Chouy* Mem. Tom, II. p. s*.

Sluiten