Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 175

Engeland op zijnen Schoonzoon niet kon vertrouwen: en deeze was veel bekwaamer, om zich te bedienen van het heerfchend denkbeeld des Volks, dan de Koning , om de uitwerkzels daar van te beietten.

Jacobus de II. hadt reden te over, om niet ab leen den Prins van Oranje te wantrouwen, maar ook het gehcele Volk, bij't welk het Stadhouderlijk gezag diens Vorsten fteeds aangroeide, 't Was zijn ftaatkundig belang, onmin te verwekken uit verdeeldheden, die onvermijdelijk ontfiaan tusfehen handeldrijvende entegens elkander ijverzugtige Volken, om de belangen te verdeedi=en van het Volk , waar over hij heerschte. De flegte uitflag der onderhandelingen over het bijleggen eeniger gefchillen , tusfehen de Oost' Indifche Maatfchappijen der beide Volken gereezen,

fchijnt een gevolg van dit ftaatkundig fte'zel.

De Koning van Bantam, Agon genaamd, hadt, in den jaare MOCLXXX , de regeering afgedaan aan zijn Zoon Abdul Kabar Aba Nazar. De nieuwe Koning betoonde zich een zo groot Vriend der Hollandfche Maatfchappije, ais de Vader dezelve vijandig geweest was. Deeze bediende zich vau deeze gelukkige omftandigheid , om den kring haars Handels op Bantam uittebreiden. De Franfchen , Deenen , en inzonderheid de Engelfchen , konden dit met geene goede oogen aanzien. De Engelfchen, door den ouden Agon altoos begunstigd , bliezen hem den geest van heerschzugt in , en zetten hem aan, om, onder verfcheide voorwendzels , de afge-

ftaane

WlIXBSt DK Uk

Gefclil. len iu de

Oost -

Intii'èn

rusl'chfB

E,g,-

tand on

Hol/and,

Sluiten