Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

osa. NEDERLAND EJtf. 189

plegtanker hunner hoope begonnen aantezien. De haatlijke inzigten, welken men hem voorftelde, te helpen bevorderen , was moedwillig zich dien zelfden afkeer op den halze kaden, en daar in deelneemen. Hij ftelde zich daar door in gevaar van 't verlies eener opvolginge , welke als voor hem open ftondt 9 en de bovenmaatige onvoorzigtigheid zijns Schoonvaders hem deedt hoopen veel vroeger te verwerven, dan volgens den loop der natuure waarfchijnlijk was. Hij bepaalde zich derhalven , om zijne toeftemming alleen te geeven aan de herroeping der ITrafdreigende weiten, dewijl dezelven zo wel tegen de Non ■ Conformisten als tegen de Roomsen Cathoüjken waren ingerigt : dan hij weigerde ze ftandvastig ten opzigte van de Test ■■ Acte, door hem aangezien als de eenige en laatfte fterkte der Engelfche Kerke. De listige wijze , waar op de Prins zich gedroeg in dit ftuk , en de kunstenaarijen, welken hij te werk ftelde, om de roemrijkïie gebeurtenis voor hem, en de gelukkigfte voor Europa, te volvoeren, zijn al te gewigtig, om met ftiïzwijgen voorbijteftappen. Men moet bekennen , dat, fchoon de middelen, door Willem den III. gebezigd, dikwijls dubbelzinnig, en zijne plans met perfoonlijk belang befmet waren, mennauwlijks eene omwenteling zal kunnen bijbrengen , welker gevolgen meer toegebragt hebben aan 't algemeen welzijn des Menschdoms , dan de omwenteling, door hem in Engeland te wege gebragt.

Omtrent het einde des jaars MDCLXXXVI, hadt 'Koning Jacobus de II. den beroemden Quaker Wil-

LlAftl

Willem de ui.

Sluiten