Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ftj?|

hunne fchtilden betaalen, en de terugrcize onderneemen konden. Dijkveld verzekerde hun en den hunnen, dat zij volkomen vrijheid van Godsdienst genieten , of zelfs , zo het mogelijk ware , onder de Engelfche Kerk begreepen zouden worden, wanneer de Kroon, ten eenigen tijde, op de Prinfesfe van 0ranje verviel. Alle deeze dingen Haagden naar wensch. Dijkveld zag zich welhaast omringd door. eene menigte van Misnoegden, en bragt bijéénkomsten te wege van Luiden, die, gelijk hij het uitdrukte, het heil van hun Vaderland en van den Godsdienst ter harte namen. De maatregels, welken de Prins van Oranje te houden hadt, werden in deeze bijéénkomsten ontworpen, geregeld, en,van tijd tot tijd, Da Holland overgelchreeven. Men droeg zorg , om de zaak niet te verbrodden door te verre te gaan: het bleef bij algemeene beloften van de verdeediging der Vrijheid des Godsdiensts van Engeland (*).

Alle de Engelfche Grooten', die hier met zijne ïlooghéid , en in Engeland met Dijkveld handelden, waren niet ingewijd tot het geheim desvoorgenomenen aanflags, het verkrijgen derKroone. Dijk.» Veld hadt het flegts eenigen weinigen zijner allergetrouwfte Vrienden geopenbaard. Iieimlijk handelde bij 'er over met de Prinfesfe van Denemarken , met welke hij nu reeds het ftuk der Opvolging regelde.:

Mee

(*) kolf, Merc. 16S7. bl. it7. Burnet, Vol. I, p, —712, d'Avaux , Tom. VI. p. 28. 33. £3. 40,

$i

N 3

Willek de III.

Sluiten