Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i2 GESCHIEDENIS

Willem

de III.

-Vrnira:I Rusïel komt ïn den Haag.

De geboortevan den Pretendent.

De Admiraal Hussel, met den aanvang van Bloeimiand in den Haag gekomen , als 't ware om zijne Zuster te bezoeken, doch met de daad otn den Prins van Oranje heimlijk te fpreeken, volgens her verzoek van veeie aanzienlijke Heeren, vroeg hem: Wat men

zich in Engeland van hem helooven kon ? Het

antwoord was: „ Dat hij door eenigen van de aan.,, zienlijkften uit het Volk, die zich voor ziehzelven „ en voor anderen volkomen op hem wilden verlaa„ ten, verzogt wordende om het Volk endenGods,, dienst van wetteloos geweld te verlosfen , ftaat ,, maakte, om tegen het begin van Wijnmaand te 5, kunnen overkomen.

Alles fcheen zamenteloopen , om de oogmerken des Prinfen van Oranje te begunstigen, toen 'er iets gebeurde, 't Welk éénsflags al zijne hoop fcheen te zullen vernietigen. 'Er liep een gerugt van de zwangerheid der Koninginne van Engeland, op dentwintigften van Zomermaand gevolgd van dat haarer verlosfinge van een Prins vau Walles, naderhand in de gefchiedenisfe vermaard onder den naam van Jacobus den III, of den Pretendent. De Koning, het Hof, en de Roomschgezinden Belden hetgrootfls belah^ in de geboorte van eenen Throons-opvolger, alshetkragtdaadigfte middel om den Proteflantfchen Godsdienst in Groot- Brittanje te dempen, en den.Roemfchen de overhand te doen krijgen en behouden. Het gebooren Kind werd door hen aangemerkt als eene Hemelgave,

(*) Eurnet, Vol. I, p. 746, 7Ö2.

Sluiten