Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

DE 111.

De Prins van 0raujo befluit tot den overtocht.

aiS GESCHIEDENIS

ondanks zijne hooge jaaren en zijne zwakheden, met het zelfde oogmerk zich op weg hegeeven. Lord Mordeaunt, die zich in den Haage bevond* , zette aldaar de ondernceming voort met den ijver, hem eigen. Men gelooft , dat Sunderland zelve, de begunstigde Staatsdienaar van Jacobus den U , eene geregeide briefwisfeling met zijne Hoogheid hieldt, en, ten koste van zijne eigene eere, en van de belangen des Konings, zijnen Meester , heuniijk eene zaak voorltondt, welke hij voorzag, dat eerlangzou gelukken.

Zijne Hoogheid leende een gunstig oor aan de verzoeken der Engelfchen , en maakte geene zwaarigheid, om de verdeediging op zich te neemen van een Volk, 't geen hem voor den éénigen Eefchermer hieldt. Het groot oogmerk zijner eerzugt was zich aan 't hoofd van een veréénigd Leger te zien , om door zijne Krijgsmagt zichzelven, zijn Vaderland en zijne Bondgenooten te wreeken over de beledigingen, van Lodewijk den XIV. ontvangen ; doch, zolang Engeland onder deeze tlegecring bleef, wanhoopte hij immer eene verbintenis te zullen kunnen vormen, fterk genoeg om, met hoope van eenen gelukkigen uitllag, iets te onderneemen tegen zulk een magtig Vorst. Men kan niet veronderfteilen, dat de banden des Huwelijks , die de Prins aan den Koning vermaagfchapten, veel kragts op hem hadden , ais wij naagaan, dat deeze Huwsiijks -verbintenis niet zeer gereed door den Koning, toen nog Hertog van York , werd toegeftaan, en dat, in 't vervolg van tijd, deeze

Sluiten