Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£44

GESCHIEDENIS

Willem va UI.

„ gezinde» ; het Kerklijk Geregtshof; het kwellen ,, der Protestanten met berooving van hunne Amp„ ten als anderzins, om dat zij niet hadden kunnen „ bewilligen in de affchaffing der Test-Me en an-

dere üVafdreigende Wetten." — Dit ging vergezeld met een betoog der moeilijkheid, of onmogelijkheid, om herftel van deeze bezwaarnisfen te verwerven, uit aanmerking van de gefteldheid , waarin zich de Koning en de Staaten tegenwoordig bevonden. — Aangemerkt hebbende, hoe hij en de Prinfes het misnoegen zijner Majefteit zich op den halze gehaald hadden , toonde hij, „dat het uiterlle mid„ del van herftel, 't beroepen van eenvrj Parlement, „ ook onuitvoerlijk geworden was, dewijl 's Konings „ Randen hun best gedaan hadden om verdeeldheid „ te verwekken onder de Protestanten, door het af„ kondigen eerer Verklaaring voor de vrijheid van ,i geweeten, en zulken, die regt hadden, omParle„ mentsleden te verkiezen, daarenboven omkoopen„ de. Ook zou zulk een Parlement, al wierd het „ befchreeven, niet wettig kunnen zijn , vermits de „ Magiftraats - ampten in handen der Papisten wa-

ren, 't welk met de Wetten ftreedt. — Hier ,, kwam nog bij , dat hunne Hoogheden zeer be,, denklijke redenen hadden, om den Prins van Wal„ lfs voor een ondergeftooken Kind te houden:

het grootfte gedeelte des Volks hadt aan de zwan„ gerheid en de vertosftng der Koninginne beide ge„ twijfeld: en men hadt zich, van den anderen kant, „ niet verwaardigd éénen ltap te doen tot het weg-

„ nee-

Sluiten