Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem de lil.

Verklaaring der Staaten aan de uitheemfche Gezanten , wegens 's Prinfen overtocht.

3 3

250 GESCHIEDENIS

verblindheid en zwakheid : hetfpeet hun ten hoogftèn, dat zij de kunstenaarijen des Prinfen van Oranje niet eerder ontdekt hadden (*).

De Algemeene Staaten, in tegendeel, het ganfche werk tot rijpheid gebragt ziende, gaven aan 't zelve het voorkomen van een bedrijf des geheelen Genreenebests, wanneer zij, op 't einde van Wijnmaand, deeze verklaaring deeden bij de uitheemfche Gezanten , die zich in den Haag bevonden : „ Hoe het ,, wereldkundig ware , dat de Engelfche Natie zints „ lang geklaagd hadt, dat deKoning, doorkwaade „ Raadslieden misleid , de Grondwetten van den „ Staat zogt te vernietigen, den Roomsch - Catholij„ ken Godsdienst ïntevoeren , den Protestartfchen „ uitterooijen, en alles onder eene willekeurige Re„ geering te brengen. — Dat zijne Hoogheid , de „ Prins van Oranje , die, nevens zijne Gemaalin, „ zo veel deels hadt in den welftand van Groet„ Brittanje, op hec aanhoudend verzoek veeier Aan„ zienlijken , befloten hadt de Engelfche Natie de „ behulpzaame hand te bieden , 't welk, zijns oor,, deels, ook tot bevordering van het welvaarendee„ zes Staats kon ftrekken. Dat de Prins hier toe , der Staaten bijftand verzogt hadt. Dat deeze, in , aanmerking genomen hebbende de nauwe vriend, fehap, en hel bijzonder Verbond tusfehen Frank, rijkzw Gf0fl'-5rfV^«/V,waaruittedugtenftondt, , dat deeze twee Mogenheden, uit redenen van

„ ftaat,

C9 d'Avaux, Tom..VI. p. 331. 286. 30»,

Sluiten