Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. cSO

kondiging tegen zijn perfoon moest intrekken; dat s, de Tour in bewaaring van den Lord Major moest „ gevleid worden ; dat, indien zijne Majefteit in „ Londen wilde blijven , terwijl het Parlement ge„ houden werd, de Prins daar ook zou mogen, biij-

ven met eene fterke Lijfwagt, maar dat zij anders ,, op een even verren afftand van Londen zouden „ moeten toeven, van welke Stad de beide Legers

zich ook tot op dertig Engelfche mijlen zouden ,, afhouden ; en dat men geene vreemde Troupen „ in 't Rijk zou doen komen." De vrees vergroot, te, in 't oog van Jacobus , de gevaaren : hij agtte zich niet langer veilig in zijn Koningrijk, of op zijnen waggelenden Throon. Door deezen angst gedreeven, en aangezet door den raad zijner Roomfche Raadslieden en der Koninginne , befloot hij , na Frankrijk de wijk te neemen , werwaards de Koningin , nevens den Prins van Walles , de reis terftond aannam. Zonderling is het, dat hij alle mogeljjke voorzorge droeg , om deeze vlugt te verbergen, als ware deeze de Jhoogfte wensch zijner Vijanden niet geweest, 's Nagts daar aan volgde hij zijne Gemaalinne. Vermomd tradt hij in eene Schuit , flegts door drie perfoonen vergezeld, en wierp, in't overvaaren van den Theems, het Groot Zegel des Rijks in dien ftroom, ten einde daar door de verwarring in 't beleid der zaaken te vergrooten, en herriep de gegeevene bevelen tot het vergaderen van een Parlement.

De tijding hier van, en van 'sKonings vlugt, verR a tneer-

WlT.LPlÜ

de 111;

Sluiten