Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. «Cn

tien nagt , in bewaaring van 's Prinfen Krijgsvolk bleef. 'Zijne Hoogheid ging nog een Rap verder. Drie Engelfche Heeren , op welken hij een volkomen vertrouwen ftelde, begaven zich, 7s anderendaags, na 's Konings Kamer', en maakten hem wakker, om hem te zeggen, dat, de Prins van Oranje op hetpunt traande om in Londen te komen, het niet voorzigtig zou weezen , dat zij 'er zich ten zelfden tijde bevonden , en dat hij zich daarom na Ham, een Landhuis der Gravinne van Lauerdale, hadt te begeeven. De eerfte aandoening des Monarchs, in deezervoege met ontthrooning gedreigd, was, dat hij het kwalijk nam, dat men hem in zijnen flaap geftoord hadt, Hij verzegt, liever na Rochester te mogen trekken , eene Stad., digter aan Zee gelegen. Gereed werd hem dit ingewilligd door den Prins, die reeds xeWindfor gekomen was. Met eenen opflag van het oog ontdekte hij, hoe deeze (tap hem zou bewaaren voor zwaarighèden en gewelddaadige bedrijven , die een onuitwischbaar vlek zouden toegebragt hebben aan de Kroon , welke hij wagtte dat eerlang zijn hoofd' zoü eieren. — Jacobus de li. begaf zich na Rochester op den achtentwinrigften van Wintermaand; en op dien zelfden dag kwam de Prins van Oranje te' Lenden. Hij het zijnen Schoonvader bewaaken, meer om hem vréeze aantejaageh , dan om zich van zijn perfoon te verzekeren : want, ten zelfden tijde, gaf hij heimlijken last om den Koning te Wen ohtfuappen. Om 's Vorsten vtees te vèrgrooten, werd feejn, onder de hand , gezegd, wat men met hem R § voor?

DE'Ui,13

Sluiten