Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

volgens haar welgevallen zou regeerem Niemand agtte de Prinfesfe hooger dan hij j maar hij zou niet kunnen beiluiten, de Kroon verfchuidigd te zijn aan eene Vrouwe. Zelfs vondt hij het niet redelijk, dat men bem eenig deel aan 't bewind gave, zo men 'er hem niet voor zijn igeheel leeven mede bekleedde. Verftohdt men 't egter anders, hij zou 'er zich niet tegenkanten , en na Holland terugkeeren , zonder «ieh verder met Engeland te raoeijen. Wat anderen ook denken mógten van deKoningiijkeWaardigheid, bij zag ze aan voor eene zaak , die hij iigtlij'k kon ontbeeren , en zonder welke hij zeer vergenoegd kon leeven; doch hij zou niet kunnen befluiten , om ze te aanvaarden, wanneer hij ze Oe^ts geduurende eens anders leeven zou kunnen bezitten. Nogthans ftondt bij toe, dat de'Naakomeh'ngen der Prinfesfe van Denemarken den Naakomelingen', welken hij uit eene andere Vrouwe , naa de Prinfes, zijne Gemaalinne, mogt verwekken , behoorden voorgetrokken te worden (*). Die voorfiel , genoeg aanduidende wat hij bedoelde, deedt hij met zijne gewoone koelzinnig.heid, een masker, waarmede hij zijne grootfteoogmerken wist te dekken. Het voorfiel zelve wederfprak zijne gemaakte onverfchilljgheid.

Schoon hij openlijk geen deel fcheen te hebben Ir» (le raadflagen, woonden Vertrouwelingen , op zijne slangen met een fqherpziend oog lenende, dezelven oij , en ftonden ze met allen ernst voor.' Naa dat

da

C) E^RNET, Vol. I. p. SZO. $21.

Wltt,EM Ö8*MI.-

Sluiten