Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Êjé GESCHIEDENIS

Regeering , zo Veel inbreuks gedaan was (*)';

Zominige berigten willen , dat zijne .Hoogheid zwaarigheid maakte, om zulk eene breede handhaaving van 's Vólks Voorregten tè belooven , en dat Bentink, van 's Piinfen wege j volflrekt geweigerd hadt de Kroon op deeze voorwaatdèn te aanvaardenDe beide Huizen,' op deize Voorregten , die zij misfchien ruimer genomen haddén, dan de Wetten blijkbaar inhielden , zeer gêfteld , werden met misnoegen en argwaan vervuld. Hachlijk tijdflip f Eenigen vërzogten den Heer Witsbn , toen buitengegewoon Afgezant der Staaten aan 't Engelfche Hof, dat hij den Prins zou gaan fpreeken , én tot andere gedagten brengen. Hjj , vreezende zijne Hoogheid te zullén ftoorën, floeg het af. De Heer van Dijkveld , die zo veel gedaan hadt, om hef Befluit der beide Huizen te bewerken , én veel invloeds hadt 6p den Prins, nam deezen last op zich ■, en haalde hem over, om de Kroon , op de hem niet aangenaame voorwaarden, te aanvaarden (f).

Middelerwijl was Maria verzogt, om uit Holland óvertekomen , en in het Rijk geland. Zij nam ge. noegen in 't geen 'er befloten was. En den volgenden dag naa baare aankomst, den drieê'ntwintigfren' Van Sprokkelmaand, werd den Prins en de Prinfes,' èhtende op twee Armftoelen, onder een Verhemel-

C) Holl. Merc. 1689. bl. 8.

(t) Wii'sen , bijzonder Ferbaal, mi

Willem ba III.

Sluiten