Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

W'llfm de lii.

wreedfte vervolgingen geweest waren , agterbleef, en 'er zulk eene Vrijverklaaring verworven werd > welke ieder Overtreeder, hoe fnood ook , kragtdaa«iig dekte tegen de regtmaatige wraak van gehoonde Vaderlandsliefde. Het nieuw Rijksbeftnur nam zelfs den wreeden en boozen Küike in dienst , en zonde hem na Ierland, om daar de zelfde barbaarsheden te pietgen , welken hij , in vroegeren tijde , over de

Onderdaanen in Engeland oefende Zulk een

gedrag verwekte misnoegen, agterdogt, en deedt de verontwaardiging der JVhigs ten hoogden toppunt klimmen, als ook alles aanwenden, wat ftrekkenkon tot het handfaaven der Volks Vrijheden. Koning Willem, ziende dat hij gevaar liep van te zullen motten bukken voor eene Partij, die volflrekt beflo. ten hadt , zijne magt binnen de grenzen der Rijksvoorregten en Wetten te beperken , en een daadlijk befhuui en duurzaamheid te geeven aan die Vrijheid, welke h;j, bij \ aanvaarden der Kroone , verklaard hadt zijn eenig oogmerk, zijn eenige wensch , en het eenig voorwerp zijner poogingen te weezen, brak,, als een Leeuw, door alles heen , wat ter befcherming der Vrijheid was opgeworpen , en verliet de Partij , met welke hij voorheen geheuld , en door wier toendoen hij de Koninglijke Waardigheid verkreegen hadt: hij vervoegde zich bij de andere, tegen welke hij voorheen verklaarde alleen zijne vijandlijkheden te hebben ingerigt : hij ontbondt het parlement, nam hei bevel over de Krijgsmagt 'mierland op zich, en liet aan de Koningin en haare Vrienden

Sluiten