Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 305

„ gaande onderrig-ingen , alle vrugr. kunt trekken , „ welke u ten deezen tijde kan te ftade komen. Hoe „ meer ik den flag nadenk, dien Amfterdam aan mijn

gezag zoekt toetebrengen , en het nadeel, 't welk „ die Stad kan doen aan mijnen dienst in 't bijzon-

der, en aan dien der Christenheid, hoe minder „ ik kan befluiten, om van mijne regten afreftaau,

en een verzoek intewilligen van eene Wethouder* „ fchap, zo onregtvaardig en zo ondankbaar, die „ de trefïblijkfte diensten , door mijne Voorvaders

en mij aan deezen Staat, zints deszelfs oprigting, „ beweezen, vergeet , en zich laat misleiden door „ eenige oproerige Geesten, jalours over mijne groot-, ,, heid en mijn gezag in deeze Gewesten: zich be„ dienende van mijne afweezigheid en de verbintenis„ fen, waar in ik mij bevind, zullen zij een eiscli „ doen herleeven, die zo harsfenfchimmig is en oa„ gegrond, als hoonend voor mijne glorie.

„ In de daad, wie , zonder vooringenomenheid, ,, de gronden nagaat, op welken die magtige en op„ roerige Stad het regt vestigt, om zich aan 'tgezag

des Stadhouders te onttrekken, zal dezelven zo „ zwak bevinden , dat hij zich zal verwonderen, „ hoe' eenig verftandig Mensch daar iets in 't minfie „ op kan bouwen. Zij brengt gewaande Privilegiën

te voorfchijn, op onderfcheidene tjden door Ma-

uia e r Philips den ïl gegeeven, en, zints de

oprigting van het Gemeenebest, ten nadeele mij„ ner Voorvaderen , bekragtigd/ Zij beroept zich, „ ten zelfden tijde, op de verpligting, waar toe zij

„ zich

P/ILT.p.M

ja III.

Sluiten