Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlLLRM DE IM.

I

Si» GESCHIEDENIS

„ gen, dan op Patent van de Staaten van Zeeland. „ Dat Goes en gansch Zuidbeveland, in den jaare „ MDLXXV, zich, in gevolge der Gendfche Bevredigtng, onder het bewind van Prins Willem, „ onftei f]ijker gedagtenisfe , begeevende , nog een „ bijzonder beding hadden gemaakt, van geen Krijgs,, voik ie zullen inneemen, dan in tijden van nood, ,, ten koste van de gemeene zaak, en met kennis en „ bewilliging der Wethouderfchap , die , zelfs in „ zulk een geval , de Sleutels zou blijven bewaa„ ten. Dat zij wel vertrouwden , dat zijne Maje„ fteit niet voorhadr, deeze manfehap anders dan „ ten koste der gemeene zaake te doen dienen ; doch 9, dat blijkbaar gen >eg was, dat de nood thans niet ,, vorderde, dat dezelve gelegd wierd binnen Goes. „ Dat deeze Stad geen gevaar altoos liep van Vijan„ den van buiten , en dat ;zij de ganfehe Burgerij ,, en gansch Zuidbeveland tot getuigen riepen , dat de Ingezetenen altoos gehoorzaam geweest waren „ aan de bevelen der Hooge Ovetheid en der Wet. „ houdertchap , als mede in 'c gewillig opbrengen „ der gemeene lasten, en ook in het trouw voor,, liaan en befchermen van den Godsdienst, de Vrij„ beid en de wettige Regeering des Vaderlands. „ Dat bij hen en hunne Voorouders altoos hadt „ plaats gehadt eene diepe hoogagting voor den ge„ heiligden Perfoon zijner Majefteit; doch te gelijk „ een edelmoedig voorneemen , om de Voorregten , der Stad te handhaaven. Dat de Ingezetenen en , de Regeering , veele jaaren agter een , iu onder-

:> h'nge

Sluiten