Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem

CE III.

den weg langs : en al het Volk fchreidde luidkeels, als hij haar, onder aanbeveling van in Gods wil te berusten , voor eeuwig vaarwel zei. Hij wendde zich voorts tot de Burgerij met deeze woorden: „ Mijne lieve Burgerij, vaarwel in eeuwigheid! Heb „ ik iemand verongelijkt, ik ben een Mensch, ver„ geef het mij , gelijk ik elk van u vergeeve. Dit ,, lijden treft mij nu, over eene regtvaardige zaak; „ doch, naardien ik bij geenen Regter op aarde ge„ hoor heb kunnen krijgen , beroep ik mij op den Regterftoel van Christus , daar zij niet meer ,, dan gij en ik verfchoond zullen worden." De Majoor, een Duitfcher, belette hem verder te fpreeken, dreef hem voort en ter Poorre uit. Zijne tederbeminnende Egtgenoote vergezelde hem , onder het mistroostig geroep , dat zij met hem fterven wilde. De Burgerij volgde hem, en anderen tot aan de Poorten, roepende van de Wallen: Vaart wel, mijne lieve Heeren ! Stokflagen flopten hen den mond , en droeven hen vol fpijt en verontwaardiging na beneden. Westekwijk, nog onkundig, wat lot hem wagtte, vroeg den Majoor, waar men met hem heen wilde ? Die onbefchofte gaf het ontzettend antwoord : Men wil u ophangen, en alle de Hollandfche Duivels , die zich legen den Koning durven ftellen, met u f In de Schans vernamen zij hun lot, naamlijk , dat de Westerwijken na V Hertogenbosch , en de anderen na Bergen op Zoom zouden gevoerd, en op die wijze uit Holland , Zeeland en Westfriesland gebannen worden. Zij werden , daarenboven,

nog

Sluiten