Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

©e5s. NEDERLANDEN. 32?

In deezen ftaat waren de zaaken dier onderbandege, toen de Gecommitteerde Raaden , op eenig vermoeden, verfcheidene Leden, in den Haage, lieten ligten en in verzekering brengen. Halewjjn fchreef, dit verneemende , teritond aan du Plessis, met eene gemaakte hand, om hem van 't gevaar te waarfchu, wen. Zijn Brief kwam te laat. Hij werd gevet,en •op de Voorpoorte in den Haage gebragt, waar men, eerlang, ook Halewijn heen voerde. Du Plessis bekende in zijn verhoor , dat hij over het werk des Vredes heimbjk met Halewijn , doch met niemand anders, gefproken hadt. Halewijn ontkende zulks geenzins ; doch wilde niet toeftaan, dat hij hier in misdaan, maar, wel verre*van eenige onderhandeling met den Vijand te houden, die verbooden wasalleen 's Lands welzijn beoogd hadt. Hij toonde uit Briefwisfelingen met de Engelfchen , en uit den toeftand van 's Lands Geldmiddelen , de noodzaaklijkheid des Vredes. Dat de Ingezetenen van GrcotBrittanje het zes^e deel niet opbragten van den last, hier ten Linde gedraagen. Deeze gewaande Boud genooten zogten, zijns oordeels , alleen den Oorlof te rekken, ora hunnen Koophandel te vestigen opdi puinhoopen deezer Gewesten. Wel vene. van dt nadeelige Acte van Cromwell intetrckken , geljj! des hoope werd gegeeven, hadt men onlangs in ' Parlement nog verfcheide voorflagen gedaan, rot vet •dere verdrukking van den Koophandel der Nederlan den. Ook zou, volgens de onderrigting, hemdoo

d'Amiïlot gegeeyen, de Staat zeker ongelukkig wo D 4 des

WlLÏ.EW

c

Sluiten