Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

W.TLEM DE Ï1I,

\ 4^

$30 GESCHIEDENIS

den, indien de zaakenl'door den Oorlog tot een uu terfte kwamen: het was onvermijdelijk , dat dezelve alsdan of van Frankrijk of van Groot - Brittanje afhanglijk wierd. Dit alles, meende hij, gaf hun regt, om, langs bedekte en onverboodene wegen, tot eenen goeden Vrede , op eerlijke voorwaarden, te arbeiden : betuigende, geen ander doel gehad te hebben in alle deeze onderhandelingen, dan om, Frankrijks oogmerken ten opzigte van zulk eenen Vrede wcetende , daar van opening te doen aan de Regeering van Dordrecht, teneinde deeze de zaak ter Vergaderinge van Holland zou kunnen brengen, om'er, ten .bekwaamen tijde, op te raadpleegen. Hij durfde , verlof om vrij uit te mogen fpreeken verzogt hebbende, 'er bijvoegen: „ Dat iemand, die eerlijke 5, middelen aanwendde , tot bekominge van eenen „ goeden Vrede, zo weinig misdaadig was, dat men „ hem veeleer een Beeld behoorde opterichten. Hij „ fchroomde niet, zulk eene handeling aantevan„ gen, zelfs met gevaar zijns leevens , en was lie„ ver dood, dan det hij langer zien zou , dat men „ de Lieden hier goed en bloed deedt geeven , om „ dobbe dobbe dob & fan fare te fpeelen voor den „ Koning van Engeland" Op zulk eene Route taal tegen een Vorst, wiens naam zo ontzaglijk geworden was, zagen de Heeren elkander aan , lieten den Befchuldigden buiten ftaan, en hielden hem, bij zijtie wederkomst, het gezegde , uit zijnen mond opge'chreeven • voor. Hij antwoordde , „ niet net te <% weeten, welke woorden hem , in de hitte zijner

DJ V-

Sluiten