Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

532

GESCHIEDENIS

Willem pe HL.

Aanmerkingenover de gevolgen der Verbintenisfdmet Engeland , en 't gezag van Willem ben lil.

voege zag een Staat, welks belangen dikmaals tegen die van Groot - Brittanje aanloopen , zijne belangen agter aan gefield. En hadt dezelve des te mee/reden om te klaagcu over deeze verééniging, dewijl Willem de III. den Ingezetenen van dit Gemeenebest een juk wilde opleggen , 'tgeen hij den Engel, fchen niet,kon doen draagen. Van hier het bekende zeggen , dat hij Koning van Holland en Stadhou, der van Engeland was. „ Men zou zich," fchrijft de Heer Witsen , „in Holland wel gewagt hebben, „ hem de zelfde tegenverklaaringe te doen , welke „ men hem in Engeland vo. rflelde. Veele Leden „ van den Staat," voegde hij 'er nevens , „ durf„ den niets voordraageu , of het moest hen eerst

„ door den Stadhouder zijn ingegeeyen." . Het

Gemeenebest beproefde niet alleen , gedumende het leeven van Koning Willem, deeze onheilen. Het werd, daarenboven, gewend, de Franfchen aantezien als geflaagene en onverwiimelijke Vijanden , en de Engelfchen als Vrienden en natuurlijke Bondgenooten, derwijze, dat het eenigen tijd voor eenEngelsch Wingewest mogt worden aangeven. Willem de III. was altoos zeer jalouis, om alle de regten eens Stadhouders met cc uiterfle ltrengheid te. iiandhaaven; doch in alle gefchillen, waar het belang der beide Staaten goldt, handelde hij fteeds als Koning van Engeland. Groote en gewigtige les voor alle kleine Staaten, om nooit eene nauwe verbinteQis aantegaan met inagtige- Nabtiurcii. Zij loopen iet uiterite gevaar , om de, Fabel te vcrtoonen vau

Sluiten