Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35o GESCHIEDENIS

Wilt ti

ue III.

Willem fteekt na Holland ovtr.

<

] ( I \

ü

ren. Deeze gebeurtenis bewijst , nevens zeer veele anderen , hoe veel zij, die verdeedtgend ftrijden, vooruit hebben op hen , die aanvallender wijze oorlogen.

De bezigheid des Krijgs deedt Koning Willem het Staatkundige niet verzuimen. Door zijnen invloed hadt hij te wege gebragt , dat de Mogenheden , tegen Frankrijk verbonden , in den Haage zouden zamenkomen. In de toetreeding des Hertogs van Savoije tot het Bondgenootfchap, op den twintigiren van Wijnmaand des jaars MDCXC (*), ontmoeten wij een beding, 't welk tot eere ftrekt der Protestantfche Bondgenooten. Hij beloofde de vrijheid en verlosfing der Piemonteefche Dallieden , en den Ouderen de hun ontnomene Kinderen ter opvoediuge wedertegeeven. Koning Willem begaf zich, in 't holst des Winters , na den Haage , om jaar het groot werk , van 't weJk hij de Aanlegger was, te voltooi jen, en door zijne tegenwoordigheid ie gewoone langzaamheid in groote Bondgenoot'chappen wegteneemen. Om den Vreemden een hoog lenkbeeldvan zijnen rang te geeven, bragt hij met :ich een aanzienlijken (loet van Edelen. Naa eene ampfpoedige reize geland , deedt hij , op den vjjflen van Sprokkelmaand, zijne openbaare intrede in len Haage, welke vergezeld ging van de buitengevoonfte eer en vreugdeetooningen. Men zou bijkans

ge-

(*) Du Mont Corps DipL Tom. VII. P. U. p. 2öa,

Sluiten