Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$5ö GESCHIEDENIS

WlT.LEM BE III.

den kans des Oorlogs. Terwijl de Bondgenooten de middelen beraamden , om hem aantevallen, bediende hij zich van het gunstig jaargetijde, om met een ontzaglijk Leger in de Nederlanden te rukken. De Markgraaf de Bouflers berende Bergen in Henegouwen- Lodewijk de XIV. verfcheen, om het beleg geregeld voorttezetten. Koning Willem , dit verftaan hebbende , vertrok lerftond na Brahand, aan't hoofd eens Legers van vijftigduizend man» met oogmerk om Bergen te outzetten. Het Leger der Franfchen was niet minder fterk. Geheel Europa hadt het oog gevestigd op deeze twee Vorsten t en men verwagtte niets anders dan dat de wederzijdfche naijver hen zou aanzetten tot eenen beflisfenden Oorlog. Maar Willem de III , opgehouden door de traagheid der Duitfcheren en de bedrijfloosheid der Spanjaarden , moest met omzigtigheid te werk gaan; en de Ingezetenen van Bergen, doordePriesters aangezet j noodzaakten den Bevelhebber tot de overgaave der Stad. Lodewijk de XIV. was vergenoegd, zijnen Mededinger het verdriet aangedaan te hebben, dat hij eene Plaats van zo veel aanbelangs hem als onder zijn oog ontweldigd hadt, en keerde na Verfaillez te rug. Koning Willem kon de Franfchen niet beletten de Vestingwerken te Balie teflegtèii. De Markgraaf de Bouflers trok tot voor Luik, 't welk hij bombardeerde, om den Prins Bisfchop te ftraifen wegens zijne deelueeming in het Bondgenootfchap. Hij bezette de Stad nauwer * om ze ter overgaave te dwingen; doch zij werd ontzet

Sluiten